گیاه دارویی سنبل الطیب یا علف گربه

کلیات گیاه شناسی :  نام علمی  Valeriana Officinalis سنبل الطیب گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه آن به

بیشتر بخوانید